Heet van de naald


VOORSTELLING IN ONZE BIB

BOEK VAN  "ALSICO" :       Naait zijn eigen naad

----------------------------------------------------------------------
STAD RONSE

FONDS DR. OSCAR DELGHUST - PRIJSVRAAG 2020

Het Oscar Delghustfonds schrijft dit jaar zijn veertiende vijfjaarlijkse prijs voor lokale geschiedschrijving uit. Sedert 1955 bekwamen 18 lokale geschiedschrijvers één of meerdere prijzen of een vermelding. Het Fonds werd opgericht ter nagedachtenis van het oeuvre van dokter Oscar Delghust (1869-1958), burgemeester van Ronse en onze eerste moderne geschiedschrijver, als een stimulans voor onze lokale vorsers.

Gevraagd wordt:

Elke in het Nederlands of in het Frans gestelde oorspronkelijke studie betreffende de geschiedenis, folklore, archeologie, alsook de historische hulpwetenschappen omtrent de stad Ronse en omliggende. Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van foto's en tekeningen om de tekst te illustreren.

De inzendingen dienen op papier en bij voorkeur op stick of cd-rom te worden ingediend. Komen in aanmerking: werken die na 1 december 2015 gepubliceerd werden en onuitgegeven werken. Exemplaren in handschrift worden niet aanvaard.

De inzendingen moeten in tweevoud voor 15 december 2020 gestuurd worden naar het secretariaat van het Delghustfonds, p/a Dienst Toerisme, De Biezestraat 2 te 9600 Ronse, onder vermelding 'Prijsvraag 2020'. Eén exemplaar van elke inzending blijft eigendom van het Delghustfonds. Bij de inzending dient een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor openbare besturen, gevoegd te worden.

De ingestuurde werken zullen beoordeeld worden door een daartoe aangestelde jury. Aan de laureaat wordt een prijs van 2.500 € uitgereikt. Indien de jury echter de mening toegedaan is, dat geen enkel werk in aanmerking komt voor de prijs, staat het hem nochtans vrij om aanmoedigingspremies toe te kennen.

De beslissing van de jury is onherroepelijk.

De bekroonde auteur van de voorgaande prijs zal één zittijd wachten alvorens weer te kunnen deelnemen.

Info: edevos@ronse.be


Foto's  van zaterdag 22 februari - Basiliek feesten.


Foto's  Philippe Dendievel .


________________________________________________________________________

ZATERDAG 22 februari 2020 

naar aanleiding Basiliekfeesten.

 • UNESCO - Voorstelling en distributie ( gratis voor leden - €30 voor niet-leden) van het verslag van het internationale Walking with Saints-congres, Ronse TIO3 juni 2018. Teksten, syntheses, in het Engels, Nederlands en Frans. Redactie E.Devos stadsarchivaris,  Prof AF.Morel en AS Meurice. Druk F.Dubar .Vertalingen van
 • AS Meurice en syntheses van N.Dezaeytijd en B.Decraene.

 • vrijdag 21/2.  20u. concert
 • zaterdag 22/2 cultureel ( GOKRTI-) gedeelte
 • 14.30u. ontvangst in Basiliek - vrije toegang: verwelkoming door EH.Rector
 • 14.40-15.00u. Stadsarchivaris E.Devos over Kanunnik de Zangré (1785) 15.00u -
 • 15.20u. Prof AF.Morel en Mevr.AS.Meurice over uitgave boek UNESCO-Congres
 • 15.20.u- 15.40u. Lucien Wannyn, voorzitter GOKRTI, over werking
 • 15.40u.- 15.45u. Slotwoord Luc Dupont, burgemeester 

 • AANSLUITEND: uitdeling/verkoop van de exemplaren. Leden GOKRTI (300) : gratis-uit legaat Van Es Niet-leden €30, Het is een luxueuze editie van 320p., op 400 exemplaren, een stock van 700kg. (1,8/per exemplaar) en 10m.hoog
 •  (bron drukkerij Frédéric Dubar).

 • Kunnen we erop rekenen dat zoveel mogelijk leden hun gratis exemplaar komen afhalen. Vanaf de meimaand in de Politieke Gevangenenstraat. Er zal dus alleen zeer, zeer uitzonderlijk aan huis worden geleverd.

 • De leden van de Kring die hun boek nog niet hebben, mogen deze ook aanvragen bij Bernard Decraene.

______________________________________________________________________

Eddy Desmet : Een reis naar Normandië in Pinksterweekend, belangstellenden tel.069767447

______________________________________________________________________

ZATERDAG 25 april 2020. (tijdelijk afgelast)

 • Aankondiging van UITZONDERLIJK UNIEK bezoek aan de Brexit-zusterstad SANDWICH.

500 Jaar na de vlucht voor de bloedige repressie van onze kannunik Titelmans van enkele protestantse stadsgenoten naar Sandwich, steken we het Kanaal opnieuw over op

Concreet:

 • Vertrek omstreeks zonsopgang ( wordt uiteraard nog gepreciseerd)
 • Luxebus ( 50 plaatsen) en Ferry zijn in de prijs begrepen
 • Wandeling door het Middeleeuwse stadscentrumkje, bezoek museum, het raadshuis en de onvergetelijke rechtszaal, uitzonderlijk voor ons toegankelijk. Alle rondleidingen, in groepjes van 8, worden verzorgd door plaatselijke gidsen. Ook al in de prijs begrepen.
 • Ontbijt en avondmaal mogelijk op ferry.
 • Lunch: vrij - er zijn een 5-tal valabele restaurantmogelijkheden. We hebben ze bij de voorbereiding uitgetest. Uiteraard is eigen initiatief ( picknick?) mogelijk.
 • Terug: tussn zonsondergang en de volgende zonsopgang ( wordt ook nog realistischer gecommuniceerd)
 • PRIJS: €58, WIE BETER KAN - binnen dezelfde voorwaarden- MELDE ZICH.

Wij zijn geen jeugdbeweging en gaan dus niet vragen een half jaar bij voorbaat te reserveren en betalen. Doen we dus niet. Het zou wel zeer nuttig zijn voor als we een zicht zouden hebben op de eventuele belangstelling. Definitief toezeggen hoeft pas halverwege april.

Wie eraan denkt mee te gaan, rijden, varen gelieve - vrijblijvend- een seintje te geven. Uit commentaar binnen de eigen Kring menen we te mogen voelen dat bijna de halve bus nu al bezet zou zijn. olv.Nadine Dezaetijd (tel. ).

Groot is onze verbazing en blijschap ook over de respons betreffende deze activiteit. Wij vroegen eerst naar de belangstelling, daarop reageerden reeds 65 ( zegge en schrijve vijfenzestig) gegadigden, waarna wij direct een grotere bus bestelden. Komen er nog kandidaten bij dan opteren wij voor een nog grotere bus/ferry. Er worden ook contacten gelegd via Rotary Ronse ( Dhr Fauquette ) en Rotary Sandwich voor mogelijks gezamenlijk middagmaal vrijblijvend). De prijs blijft inflatie- en Brexitvrij €58.. Er zal een voorschot van €30 gevraagd worden tegen 25 maart, een maand voor afvaart. Dit wordt terugbetaald als men in de echte onmogelijkheid zou zijn om mee te gaan.Het restant tegen uiterlijk 24 april.
Gegroet  Voor het GOKRTI-bestuur: Nadine Dezaeytijd en B.Decraene 0475946462

Sandwich, momentopname organisatie 2 maart 2020

 • Tot onze grote verbazing én blijschap schreven 76 geïnteresseerden in voor onze Sandwich-jumelage-uitstap.
Komt er toch een Coronavirusbedreiging ons plannendoorkruisen zeker Tegen 15 maart hadden we en voorschot gevraagd om het precieze deelnemersaantal te kunnen melden aan Bus, Ferry, Sandwich en The Bell.

       Gezien de omstandigheden is dit geen realistisch doel.

Als bezorgde goede huisouders, Nadine, Bernard en Gokrti, stellen we voor de evolutie van de virusaanval af te wachten. Als er tegen 1 april een sanitaire oplossing voor het virus is, zouden we de organisatie opstarten. Indien niet, stellen we de trip uit tot de toestand weer normaal is. Nadine neemt contact op met Sandwich en ook met de Busmaatschappij zal onderhandeld worden. Dus voorlopig uitstel, geen definitief afstel.

GOKRTI Dezaeytijd Nadine en Decraene Bernard

________________________________________________________________________

GOKRTI werd ook gevraagd een geschiedenis te schetsen van de mijnwerkers uit Zuid-Oost-Vlaanderen. Organisatie Academie OKRA RONSE. Voorzien einde mei.  Voorlopig uitgesteld.

________________________________________________________________________

Foto's  SANDWICH